STATUT RADIOKLUBA BOHINJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Z namenom, da bi organizirano uresničevali skupne in posamične interese, dejavnosti in aktivnosti na področjih radioamaterstva, ustanavljamo radioklub BOHINJ, kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb.

2. člen

Namen, cilji in dejavnosti radiokluba BOHINJ so:

popularizirati tehnično kulturo na področju elektronike in telekomunikacij v teoriji in praksi;
tehnično izobraževati, usposabljati in vzgajati članstvo na področju radiotehnike, razvijati in vzpodbujati veselje do konstruktorstva in tehničnega raziskovanja, komuniciranja preko amaterskih radijskih postaj in drugih radioamaterskih dejavnosti;
vzgajati članstvo v radioamaterskem duhu – ham spiritu, v duhu humanosti, prijateljstva, miru, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja;
preko amaterskih radijskih postaj in drugih oblik delovanja sodelovati in nuditi pomoč pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin ob elementarnih ter drugih nesrečah in nevarnostih;
organizirati delo in akcije, ki so v interesu članstva in prispevanju k organizacijskem in tehničnem napredku radiokluba in celotne radioamaterske organizacije;
sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami pri dejavnostih, ki so pomembne za organizacijo, popularizacijo in razvoj radioamaterstva.
3. člen

Radioklub BOHINJ je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa kot zastopnik predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

4. člen

Radioklub ima svoj pečat okrogle oblike s premerom 30mm, z napisom na obodu: »Radioklub BOHINJ« z emblemom ZRS v sredini.

5. člen

Sedež radiokluba BOHINJ je v Bohinjski Bistrici, Pod Rebrom 4.

6. člen

Radioklub BOHINJ je prostovoljni član Zveze radioamaterjev Slovenije – ZRS .

7. člen

Radioklub BOHINJ se lahko včlani tudi v druga združenja, ki uresničujejo cilje, ki so združljivi z njegovo dejavnostjo.

8. člen

Radioklub BOHINJ lahko ima svojo zastavo, prapor in druga obeležja. Podrobnosti glede oblike, mer, barv, grafične podobe hranjenja in javnega izobešanja ter ostale postopke določi v posebnem aktu.

9. člen

Delovanje radiokluba je javno in temelji na načelih demokratičnosti, humanosti in ham-spirita. Za javnost dela je odgovoren predsednik radiokluba. Radioklub svoje člane o delu obvešča na svojih rednih sestankih in po pošti, širšo javnost pa o delu radiokluba obvešča preko Zveze radioamaterjev Slovenije in na letnih občnih zborih.
II. ČLANSTVO

10. člen

Vsakdo lahko postane član radiokluba in deluje v njem pod enakimi pogoji. Če se v radioklub včlani mladoletnik do 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa tudi v organih radiokluba. Tujec lahko postane član radiokluba pod enakimi pogoji.
11. člen

Članstvo v radioklubu se letno obnavlja. Kdor želi v prihodnjem koledarskem letu obnoviti članstvo, mora do roka, ki ga določi upravni odbor, poravnati letno članarino in izpolniti druge obveznosti, ki jih določi občni zbor ali upravni odbor.

12. člen

Radioklub ima lahko tudi simpatizerje, ki sicer nimajo enakih dolžnosti in pravic kot člani radiokluba in nimajo pravice odločanja.
Simpatizer je lahko fizična oseba, ki jo zanima delo radiokluba in ga po svojih močeh vzpodbuja. Simpatizerji lahko podpirajo dejavnost radiokluba s svojimi prostovoljnimi materialnimi in finančnimi prispevki ter prostovoljnim delom.
Simpatizerji se lahko udeležujejo posameznih športnih, rekreativnih, izobraževalnih in družabnih akcij radiokluba.

13. člen

Radioklub ima lahko tudi častne člane.
Častni član lahko postane posameznik, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju radiokluba in radioamaterskega gibanja.
Na predlog upravnega odbora imenuje častnega člana iz prejšnjega odstavka tega člena občni zbor radiokluba.
Status častnega člana pa pridobi vsak član radiokluba, ki je član radiokluba BOHINJ več kot 30 let in je dopolnil 60 let starosti.
Častni član ima enake pravice in dolžnosti kot drugi člani, le da ni obvezen plačevati letne klubske članarine in opravljati delovnih obveznosti po programu dela radiokluba.

14. člen

O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor.
Član lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje predpisane pogoje Zakona o društvih (Ur.list RS št.60/95) in podpiše pristopno izjavo, da pristopa v radioklub prostovoljno in sprejema ta pravila. V izjavi mora navesti, da ni bil pravnomočno izključen iz drugega radiokluba.
Upravni odbor lahko zavrne sprejem v članstvo, če ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje gornjih pogojev.
Zoper sklep upravnega odbora o zavrnitvi sprejema v članstvo je dovoljena pritožba na občni zbor radiokluba. Odločitev občnega zbora je dokončna.

15. člen

Pravice članov radiokluba so:

da dajejo predloge in pobude za delo organov radiokluba,
da volijo in so lahko izvoljeni v organe radiokluba,
da sodelujejo pri oblikovanju in realizaciji programov dela radiokluba,
da v skladu z veljavnimi predpisi uporabljajo radijska in druga sredstva ter opremo radiokluba,
da lahko preko članstva radiokluba ZRS koristijo usluge strokovne službe ZRS, usluge QSL biroja ZRS in prejemajo glasilo ZRS,
da sodelujejo v izobraževalnih, humanitarnih, športnih, rekreativnih, družabnih in drugih aktivnostih, ki jih organizira radioklub in ZRS,
da so kot člani radiokluba, ki je član ZRS, povezani v mednarodno združenje radioamaterjev – IARU,
da lahko uporabljajo simbole in oznake radiokluba ZRS,
da lahko prejmejo nagrade in priznanja za svoje delo in dosežene uspehe po merilih, ki se določijo s posebnimi pravili,
da imajo pravico uporabe vseh telekomunikacijskih sistemov ZRS,
da imajo druge pravice, ki izhajajo iz članstva v radioklubu.

16. člen

Dolžnosti članov radiokluba so:

da delujejo po načelih ham-spirita in skladno z veljavno zakonodajo,
da uresničujejo svoj del sprejetih in dogovorjenih nalog v okviru programa dela radiokluba,
da izvajajo sklepe organov radiokluba,
da redno plačujejo dogovorjene članarine in druge prispevke.

17. člen

Članstvo v radioklubu preneha:

s prenehanjem radiokluba,
s smrtjo člana,
z izstopom člana,
s črtanjem člana iz radiokluba zaradi neplačevanja članarine, drugih dogovorjenih prispevkov ali neopravljenih nalog iz sprejetega programa dela,
z izključitvijo iz radiokluba.
S prenehanjem članstva v radioklubu izgubi radioamater vse pravice in dolžnosti po teh pravilih.

III. ORGANI RADIOKLUBA

18. člen

Organi radiokluba so:

občni zbor,
upravni odbor,
nadzorni odbor,
disciplinski odbor.

Mandat članov v organih radiokluba je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Volitve organov so praviloma javne.
OBČNI ZBOR

19. člen

Občni zbor je najvišji organ radiokluba. Sestavljajo ga vsi člani radiokluba.

20. člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor vsako leto, vsako četrto leto pa opravi tudi volitve organov radiokluba.
Na zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali ene tretjine članov radiokluba se skliče izredni občni zbor.

21. člen

Delo občnega zbora je javno. Zasedanje občnega zbora vodi tričlansko delovno predsedstvo.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov radiokluba.
V primeru, da je prisotnih manj kot polovica, vendar več kot tretjina članov radiokluba in kadar gre za volitve, lahko delovno predsedstvo, ko ugotovi, da so bili člani pravilno in pravočasno vabljeni, po polurnem čakanju odloči, občni zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.
V primeru iz prejšnjega odstavka so veljavno sprejeti sklepi, če je zanje glasovalo več kot dve tretjini članov, sicer pa sprejema občni zbor sklepe z navadno večino.

22. člen

Občni zbor:

razpravlja in sklepa o poročilih o delu upravnega odbora, finančnem poslovanju radiokluba in o ugotovitvah nadzornega odbora,
sprejema zaključni račun,
obravnava in sprejema letni program dela ter finančni načrt,
sprejema in spreminja pravila radiokluba ter druge pravne akte, ki sodijo v njegovo pristojnost,
voli in razrešuje predsednika in podpredsednika radiokluba, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika disciplinskega odbora in članov le tega,
odloča o pritožbah,
odloča o priznanjih in nagradah,
odloča o združevanju in včlanjevanju v druge organizacije ali združenja ter o izstopu radiokluba iz njih,
dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
odloča o imenovanju častnih članov v primerih iz tretjega odstavka 13. točke teh pravil,
lahko imenuje in razrešuje posamezne komisije in jim določi delokrog ter pristojnosti,
odloča o vsem, za kar je po veljavni zakonodaji pristojen kot najvišji organ radiokluba.
UPRAVNI ODBOR
23. člen

Upravni odbor je upravno izvršilni organ občnega zbora, ki izvršuje sklepe in naloge, ki mu jih je zaupal občni zbor in vodi delo radiokluba med dvema zasedanjima občnega zbora.

24. člen

Upravni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in člani.

25. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.

26. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

27. člen

Upravni odbor:

vodi delo radiokluba med dvema zasedanjima občnega zbora,
uresničuje sklepe občnega zbora,
pripravlja poročila in predloge programov za zasedanje občnega zbora,
določa višino članarine ter drugih prispevkov in obveznosti članstva,
imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije ali delovne skupine,
oloča o nabavi ali prodaji osnovnih sredstev,
išče sponzorje in donatorje ter možnosti financiranja dejavnosti in opreme iz javnih in drugih virov,
pripravlja predloge pravnih aktov radiokluba,
zvršuje vse naloge, ki spadajo po svoji naravi v njegovo pristojnost.
PREDSEDNIK KLUBA

28. člen

Predsednik radiokluba je hkrati predsednik upravnega odbora radiokluba.

Predsednik je uradni zastopnik radiokluba in predstavlja radioklub navzven in zastopa radioklub v pravnem prometu neomejeno, razen v zadevah, za katere mora imeti sklep občnega zbora ali upravnega odbora. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom R Slovenije in je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.
V primeru odsotnosti predsednika radiokluba opravlja njegove naloge podpredsednik z enakimi pooblastili.

TAJNIK KLUBA

29. člen

Tajnik opravlja strokovno tehnična in administrativna dela, zbira gradiva in problematiko za zasedanja občnega zbora ter upravnega odbora.

Tajnika izvoli občni zbor.

Tajnik odgovarja za svoje delo predsedniku, upravnemu odboru in občnemu zboru.

BLAGAJNIK KLUBA

30. člen

Blagajnik kluba vodi organizacijo celotnega poslovanja po ustreznih zakonskih predpisih in aktih kluba ter izvaja vse finančne zadeve po nalogu predsednika in upravnega odbora.
Blagajnika izvoli občni zbor.
Na morebitne protizakinite sklepe upravnega odbora ali drugega organa je blagajnik dolžan opozoriti predesdnika, upravni odbor ali končno občni zbor.

NADZORNI ODBOR

31. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let izmed članov kluba. Občni zbor lahko izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora. Po preteku mandatne dobe so lahko posamezni člani odbora ponovno izvoljeni. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.

32. člen

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov kluba, zakonitost poslovanja, uresničevanja programa kluba in nadzira finančno in materialno poslovanje kluba in o tem letno poroča na občnem zboru.

33. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
DISCIPLINSKI ODBOR

34. člen

Disciplinski odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let izmed članov kluba. Člani disciplinskega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora. Občni zbor lahko izvoli tudi dva namestnika članov disciplinskega odbora. Po preteku mandatne dobe so člani lahko ponovno izvoljeni. Člani disciplinskega odbora izvolijo iz svoje sredine predsednika. Za svoje delo je disciplinski odbor odgovoren samo občnemu zboru.
Disciplinski odbor vodi disciplinski postopek in izreka kazni.
Disciplinski odbor odloča z 2/3 večino.
IV. ODGOVORNOST ČLANOV

35. člen

Disciplinski prekrški so:

kršenje ham-spirita in veljavne zakonodaje,
kršenje pravil radiokluba,
dejanja, ki rušijo ugled radiokluba

36. člen

Disciplinski odbor lahko članu, ki ga v dokaznem postopku spozna za krivega, izreče enega od naslednjih ukrepov:

za lažje kršitve, ki nimajo večjih materialnih ali moralnih posledic – opomin,
za težje kršitve, ki imajo znatne materialne ali moralne posledice – začasno izključitev iz radiokluba do dveh let,
za najtežje kršitve, ki imajo velike materialne ali moralne posledice – trajno izključitev iz radiokluba.

37. člen

Disciplinski odbor lahko zadrži izvršitev ukrepa ali spremeni ukrep v pogojnega največ za eno leto glede na ugotovljene olajševalne okoliščine in pozitivne prispevke člana v delu radiokluba v preteklem obdobju.

38. člen

Zoper sklep disciplinskega odbora o izreku disciplinskega ukrepa se lahko član pritoži na občni zbor.
Občni zbor presoja dokazni postopek in ustreznost izrečenega disciplinskega ukrepa in ga lahko potrdi, razveljavi ali spremeni.
Morebitna pritožba člana na občni zbor zadrži izvršitev sklepa upravnega odbora do njegove dokončnosti.
Odločitev občnega zbora je dokončna.

39. člen

Morebitna nesoglasja in nesporazumi med člani se rešujejo sporazumno. Če jih sporazumno ni mogoče rešiti, upravni odbor s soglasjem prizadetih imenuje nevtralno arbitražno komisijo, ki odloči o sporu.

40. člen

Kdorkoli povzroči radioklubu škodo jo mora povrniti.
Če je škodo povzročilo več članov in ni mogoče ugotoviti, kolikšen je delež posameznika, so povzročitelji odgovorni v enakih delih.
Postopek za ugotavljanje odškodninske odgovornosti vodi upravni odbor radiokluba.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

41. člen

Finančno in materialno poslovanje radiokluba se vodi po veljavnih predpisih, ki veljajo za društva. Finančno poslovanje kluba temelji na finančnem načrtu dohodkov in izdatkov. Finančni načrt izdela izvršni odbor, sprejema pa ga vsako leto občni zbor kluba.

42. člen

Sredstva radiokluba so:

članarina, vpisnina, tečajnina, kotizacija in drugi obvezni prispevki na podlagi sklepov organov radiokluba,
iz javnih sredstev,
sredstva, pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb ali sporazumov,
sredstva sponzorjev in donatorjev,
prostovoljni prispevki članov in simpatizerjev,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti radiokluba,
iz daril in volil,
iz drugih virov.

Vse prihodke sme klub uporabiti le za izvajanje svojih klubskih dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.

43. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last. S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Premičnine kluba se lahko prodajo ali odtujijo tretjim osebam na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor. Premičninsko in nepremičninsko premoženje je kot last kluba vpisano v inventurno knjigo.

44. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter s klubskimi pravili.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

45. člen

Finančno poslovanje kluba se opravlja v skladu z računovodstvenimi standardi za društva, preko žiro računa pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Denarna sredstva kluba vodi blagajnik v blagajniški knjigi. O finančnem poslovanju blagajnik poroča upravnemu odboru in občnemu zboru. Upravni odbor mora v skladu z računovodskim standardom pripraviti poročilo za občni zbor o finančnem in materialnem poslovanju tako, da se prikaže resnično stanje o premoženju in finančnem poslovanju kluba.

46. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik kluba, v njegovi odsotnosti podpredsednik kluba ali drug pooblaščeni član upravnega odbora.

47. člen

Radioklub zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z veljavnimi predpisi in sicer tako, da so jasno razvidni:

višina in viri prispelih finančnih sredstev,
poraba sredstev, razdeljena po višini in namenu porabe,
razlika med prihodki in porabo,
primerjava med finančnim načrtom in njegovo realizacijo,
stanje sredstev na računu radiokluba,
neporavnane terjatve in neporavnane obveznosti,
evidenca osnovnih sredstev, ki so v lasti radiokluba.

48. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje radiokluba.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen

Radioklub preneha:

s sklepom občnega zbora, če je tako glasovalo več kot dve tretjini vseh članov,0
po samem zakonu.

Če preneha radioklub na podlagi sklepa občnega zbora, mora v sklepu o prenehanju radiokluba dolčiti drugi radioklub ali sorodno društvo, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje radiokluba. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

50. člen

Ta pravila so bila sprejeta na občnem zboru radiokluba BOHINJ dne, 20.06.1997 in veljajo z dnem sprejema.

Tajnik kluba: David Rozman S51DA

Predsednik kluba: Damjan Gašperin S57BDG

Bohinjska Bistrica; 21.06.1997

Radio klub Bohinj S59DBO © 2017-2020