Radioklub Bohinj nekoč (YU3DOH)

RADIOKLUB BOHINJ je bil ustanovljen v Bohinjski Bistrici, decembra 1968 leta. Pobudniki in udeleženci ustanovnega občnega zbora so bili člani radioamaterskega krožka na osnovni šoli in tedanji ravnatelj Fister Franc. Finančno in organizacijsko je ustanovitev podprl Občinski odbor Ljudske tehnike iz Radovljice, ki je v svoji sestavi že imel Radiokluba v Zgornjih Gorjah in Lescah. Ustanavljanje in delo radioklubov je takrat podpiral tudi “Svet za narodno obrambo” pri SO Radovljica, ki je bil zainteresiran za vzgojo in kondicioniranje vezistov – radiotelegrafistov za potrebe JLA. V ta namen so bila namenjena tudi znatna denarna sredstva, ki so bila edini vir financiranja za nabavo sredstev zvez.

Na občnem zboru je bil izvoljen upravni odbor, ki so ga sestavljali člani: Jože Odar, Egon Mihelič, Peter Jenstrle, France Fister in Stane Ažman, kot prvi predsednik kluba. Za člane nadzornega odbora pa so bili izvoljeni Anton Zupan, Alojz Sitar in Anton Petrnel. Program, ki so ga sprejeli člani na ustanovnem občnem zboru, je predvideval poleg ureditve klubskega prostora in registracije kluba še naslednje dejavnosti:

postavitev devet elementne yagi antene z mehanskim rotatorjem v sobi na Krajevni skupnosti, ki smo jo uredili kot klubski prostor, inštalacijo UKV postaje za 2 m, moči 75W, postajo so nam posodili člani RK iz Lesc, organizacijo tečaja za nove radioamaterje operaterje saj takrat skoraj ni bilo članov z ustreznim izpitom za delo na postaji,

izvedli testiranje vojaških obveznikov – vezistov, kar je bil tudi pogoj za nakazilo določenih sredstev na naš žiro račun.

Ves sprejeti program smo izvedli preko zime in maja 1969 dobili odločbo o registraciji kluba pri SO Radovljica.

Za izdajo “Dovoljenja za postavitev radijske postaje” je klub moral imeti med člani vsaj dva operaterja s pooblastilom za delo IV. ali III. razreda. Član Stane Ažman je opravil tečaj in izpit za pridobitev pooblastila IV. razreda, medtem ko smo si drugega operaterja “izposodili” pri sosednjem klubu. Septembra 1969 je klub dobil “Dovoljenje za postavitev radijske postaje” in svoj pozivni znak YU3DOH “BOHINJ”. Seveda je bilo potrebno opraviti potem še vse bančne procedure in zbrati podatke o članih kluba. Klub je štel na koncu leta ’69 osemnajst članov.

Kako smo se razveselili prve QSL kartice, ki je prišla iz Italije.

Žal se je UKV postaja, ki je bila inštalirana pred enim letom, izkazala kot neustrezna za kakršnokoli dejavnost saj so terenski pogoji za to področje slabi. Izposojena postaja je bila vrnjena lastniku in nadomeščena z doma narejeno še šibkejšo postajo.

Vse prošnje za nabavo KV postaje pa so ostale neuslišane. Odbor LT iz Radovljice ni imel razumevanja za tehnične utemeljitve, ki so mu jih člani odbora predstavili. Za delo UKV postaje na višjih lokacijah ali tekmovanjih pa tudi ni bilo tehničnih sredstev.

Zanimanje in evforija za radioamaterstvo v Bohinju je tako začela počasi upadati, saj novim in mladim članom kluba ni bilo kaj ponuditi. Tudi začeti tečaj za nove operaterje je po nekaj tednih usahnil.

Dejavnost kluba je bila v naslednjih letih samo še na papirju. Brez sredstev in članov, ki niso imeli več motiva za sodelovanje je leta ’78, po desetih letih, delo ustavila odločba Oddelka za notranje zadeve iz Radovljice o črtanju kluba iz registra društev, zaradi neusklajenih pravil društva oz. statuta.

Radio klub Bohinj S59DBO © 2017-2020